Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Oddział Cywilny i Rejestrowy w dniu 22 września 1992 r.
postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń w dziale A stowarzyszenie pod nazwą
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Sygn. akt. VII Ns Rej. St. 364/92


Statut
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich


I. Postanowienia Ogólne


§ 1

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, zwane dalej w skrócie Towarzystwem, jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i zawodowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami książki, czytelnictwa i bibliotek.

§ 2
 • Towarzystwo prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zastrzeżeniem § 22, pkt. 15.
 • Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3
 • Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
 • Towarzystwo może powoływać oddziały.
 • Odziały Towarzystwa mogą posiadać osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust.2 Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 5
 • Towarzystwo używa własnych pieczęci:
  • pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich" i napisem wewnątrz: "Rada Główna" lub "Rada Oddziału w .........................",
  • pieczęci podłużnej z napisem: "Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Rada Główna" lub "Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Rada Oddziału w .........................".
 • Towarzystwo posiada odznakę członkowską i wydaje legitymacje członkowskie według wzorów zatwierdzonych przez Radę Główną.
 • Towarzystwo ma prawo nadawania odznaki honorowej.

www.000webhost.com