Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Oddział Cywilny i Rejestrowy w dniu 22 września 1992 r.
postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń w dziale A stowarzyszenie pod nazwą
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Sygn. akt. VII Ns Rej. St. 364/92


Statut
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich


II. Cele i Środki Działania


§ 6

Celem Towarzystwa jest:
 • czynny udział w tworzeniu właściwych warunków działania bibliotek szkolnych,
 • integracja środowiska zawodowego nauczycieli bibliotekarzy,
 • działania na rzecz podnoszenia rangi biblioteki szkolnej i statusu nauczyciela bibliotekarza,
 • ochrona interesów zawodowych środowiska nauczycieli bibliotekarzy,
 • działania na rzecz rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie twórczej postawy zawodowej, popieranie inicjatyw zawodowych, doskonalenie fachowe nauczycieli bibliotekarzy,
 • reprezentowanie nauczycieli bibliotekarzy w kraju i za granicą.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
 • nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  • współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, związkami zawodowymi, organizacjami oświatowymi i naukowymi oraz stowarzyszeniami w sprawach dotyczących bibliotek szkolnych, a także czytelnictwa dzieci i młodzieży;
  • inicjowania i opiniowania aktów normatywnych, programów nauczania oraz nowatorskich form i metod doskonalenia zawodowego;
  • prowadzenia poradnictwa zawodowego i różnych form samopomocy koleżeńskiej;
  • przestrzegania zasad etyki zawodowej w celu ochrony dóbr osobistych, dobrego imienia nauczycieli bibliotekarzy i Towarzystwa;
  • przyznawania nagród i stypendiów oraz typowania do nagród i odznaczeń za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa szkolnego;
  • wydawania poradników i informatorów wspomagających nauczycieli bibliotekarzy w pracy zawodowej;
  • inicjowania i prowadzenia akcji służących rozwojowi czytelnictwa dzieci i młodzieży;
  • nawiązywania współpracy z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą poprzez organizowanie wyjazdów edukacyjnych i wymianę doświadczeń;
 • odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  • kształcenia i doskonalenia zawodowego poprzez prowadzenie kursów i zajęć edukacyjnych;
  • zakładania i prowadzenia szkół i kolegiów bibliotekarskich;
  • organizowania konferencji naukowych i popularnonaukowych, zjazdów, sympozjów, konferencji i kongresów;
  • prowadzenia i upowszechnienia badań naukowych w zakresie bibliotekoznawstwa i nauk humanistycznych;
  • tworzenia internetowej bazy danych dla różnych form odpłatnej działalności Towarzystwa;
  • opracowanie projektów edukacyjnych, programów, opracowań metodycznych.


www.000webhost.com