Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Oddział Cywilny i Rejestrowy w dniu 22 września 1992 r.
postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń w dziale A stowarzyszenie pod nazwą
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Sygn. akt. VII Ns Rej. St. 364/92


Statut
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich


III. Członkowie - Ich Prawa i Obowiązki


§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 9

 • Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna związana zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa oświatowego i przyjęta przez właściwy dla jej miejsca zamieszkania Zarząd Oddziału Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zaopiniowanej przez dwóch członków Towarzystwa.
 • Emeryci i renciści zachowują prawa członków Towarzystwa.

§ 10

 • Każdy członek zwyczajny ma prawo do:
  • czynnego i biernego wyboru do władz naczelnych Towarzystwa i władz swojego oddziału na zasadach określonych dalszymi postanowieniami Statutu,
  • uczestniczenia w Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa bez prawa głosowania,
  • uczestniczenia w zwyczajnych zebraniach wszystkich oddziałów Towarzystwa bez prawa głosowania w obcym oddziale,
  • przedstawiania kandydatów na zwyczajnych i wspierających członków Towarzystwa,
  • uczestniczenia w pracach wszystkich sekcji i komisji Towarzystwa,
  • zgłaszania wniosków i propozycji do władz Towarzystwa,
  • posiadania legitymacji i odznaki organizacyjnej.
 • Każdy członek zwyczajny ma obowiązek przestrzegać postanowienia Statutu i regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 11

 • Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna legitymująca się wybitnym i zasługami w zakresie działania Towarzystwa.
 • Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa na wniosek Rady Głównej.

§ 12

Członek honorowy Towarzystwa ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

§ 13

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje stałe poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Towarzystwa lub jego oddziału i zostanie przyjęta przez Radę Główną na podstawie pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez dwóch członków Towarzystwa.

§ 14

 • Członek wspierający ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego; bierze udział w zebraniach gremiów statutowych Towarzystwa z głosem doradczym.
 • Członek wspierający będący osobą prawną bierze udział w pracach Towarzystwa za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 • Członek wspierający ma obowiązek finansowego lub rzeczowego wspomagania Towarzystwa, zgodnie ze swoją deklaracją.

§ 15

 • Członkostwo zwyczajne w Towarzystwie ustaje na skutek:
  • zawiadomienia właściwej Rady Oddziału o wystąpieniu z Towarzystwa,
  • skreślenia przez właściwą Radę Oddziału na skutek nieopłacania składek członkowskich przez okres jednego roku. Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania oddziału w terminie miesięcznym od daty zawiadomienia go o uchwale Rady Oddziału. Uchwała walnego zebrania oddziału jest ostateczna,
  • wykluczenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego,
  • członek Towarzystwa, który nie opłaca przez rok składki członkowskiej, może być wykreślony przez Radę Oddziału z listy członków Towarzystwa.
 • Członek wspierający, który nie wywiązuje się z zadeklarowanych zobowiązań rzeczowych lub finansowych, może być skreślony z listy członków Towarzystwa decyzją Rady Głównej.

www.000webhost.com