Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Oddział Cywilny i Rejestrowy w dniu 22 września 1992 r.
postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń w dziale A stowarzyszenie pod nazwą
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Sygn. akt. VII Ns Rej. St. 364/92


Statut
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich


III. Członkowie - Ich Prawa i Obowiązki


§ 16

 • Władzami Towarzystwa są:
  • Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
  • Rada Główna,
  • Główna Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Koleżeński.
 • Kadencja władz Towarzystwa i władz jego oddziałów trwa pięć lat przy czym terminami kadencji są terminy zwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa.

§ 17

 • Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 • Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Rada Główna w terminie nie przekraczającym pięciu lat od daty poprzedniego Zgromadzenia.
 • O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia Delegatów Rady Oddziałów muszą być zawiadomione pisemnie na miesiąc przed terminem zgromadzenia.
 • Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa ma prawo zwołać prezes Towarzystwa lub jego zastępca w dowolnym terminie z własnej inicjatywy, a zobowiązany jest zwołać je w ciągu sześciu tygodni na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub co najmniej dwóch oddziałów Towarzystwa.
 • Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów musi zawierać uzasadnienie i propozycję porządku obrad.
 • O miejscu, terminie i porządku obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Rada Główna zawiadamia oddziały na dwa tygodnie przed jego terminem.

§ 18

 • W Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa uczestniczą z prawem głosu oraz biernym i czynnym prawem wyborczym delegaci wybrani podczas walnych zebrań wyborczych oddziałów Towarzystwa w proporcji 1 delegat na 20 członków zwyczajnych (wg stanu podanego w sprawo-zdaniu rocznym) oraz członkowie ustępującej Rady Głównej.
 • Kadencja delegatów trwa pięć lat, przy czym terminami kadencji są terminy walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego oddziału.

§ 19

 • Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy delegatów oddziałów i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z wyjątkiem dokonywania zmian w Statucie i podejmowania decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa.
 • Do zmiany Statutu konieczna jest większość 2/3 głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.
 • Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Zgromadzenie Delegatów podejmuje większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.
 • Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przekazany majątek.

§ 20

Do zakresu działania Zgromadzenia Delegatów należy:
 • uchwalanie programów działania Towarzystwa,
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz z działalności oddziałów, udzielanie Radzie Głównej absolutorium,
 • wybór członków Rady Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
 • zatwierdzanie regulaminów Rady Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 • zatwierdzanie bilansu i uchwalanie budżetu Towarzystwa,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Głównej i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 • uchwalanie zmian w Statucie Towarzystwa,
 • rozwiązanie Towarzystwa,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Towarzystwa do krajowych i międzynarodowych organizacji.

§ 21

 • Rada Główna składa się z 7 członków, wybieranych przez Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele oddziałów w liczbie jeden przedstawiciel na jeden oddział.
 • Ustępujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
 • Na miejsce ustępującego członka Rady Głównej wybranego przez Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Rada Główna dokooptowuje spośród delegatów zastępcę, który urzęduje do czasu najbliższego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa.
 • Na miejsce ustępującego członka Rady Głównej, będącego przedstawicielem wyznaczonym przez oddział, właściwy oddział wybiera następcę, który urzęduje do końca danej kadencji.
 • Nowo wybrana Rada Główna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego grona: prezesa, 2 zastępców prezesa, sekretarza, zastępcę sekretarza, skarbnika, zastępcę skarbnika.
 • Do prawomocności uchwał Rady Głównej potrzebna jest obecność minimum 5 członków, w tym prezesa lub jego zastępcy.
 • Uchwały Rady Głównej zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równowagi rozstrzyga głos prezesa.
 • Zebrania Rady Głównej zwołuje prezes lub jego zastępca nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 • Na żądanie co najmniej 2 członków Rady prezes zobowiązany jest zwołać zebranie Rady w ciągu 14 dni.
 • Radę Główną reprezentuje na zewnątrz prezes lub osoba przez niego upoważniona.

§ 22

Do zakresu działania Rady Głównej należą w szczególności:
 • kierowanie działalnością Towarzystwa,
 • składanie na Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań:
  • z działalności Rady Głównej (za okres kadencji),
  • z działalności oddziałów,
  • sprawozdania finansowego (za 5 lat kalendarzowych).
 • wykonywanie uchwał Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa,
 • powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności oddziałów,
 • zatwierdzanie regulaminów i instrukcji obowiązujących poszczególne ogniwa Towarzystwa,
 • tworzenie i rozwiązywanie stałych i doraźnych sekcji, komisji i zespołów problemowych oraz powoływanie i odwoływanie ich przewodniczących,
 • przedkładanie Zgromadzeniu Delegatów wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego Towarzystwa,
 • rozstrzyganie w ostatniej instancji podań i zażaleń członków Towarzystwa,
 • dysponowanie funduszem będącym w gestii Rady Głównej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie porozumień o współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń, nagród i stypendiów,
 • nadawanie godności członka honorowego na zebraniu z przedstawicielami Oddziałów,
 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 • podejmowanie uchwał w sprawie działalności Towarzystwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej na zebraniu z przedstawicielami oddziałów.

§ 23

 • Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może piastować innych funkcji statutowych w Towarzystwie.
 • Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 • Na miejsce ustępującego członka Głównej Komisji Rewizyjnej członkowie Komisji dokooptowują jedną z osób spośród zastępców członków Komisji.
 • Do uprawnień i obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrola całokształtu działalności Towarzystwa nie rzadziej niż raz w roku.
  • kontrola dokumentów finansowych i kasowych Rady Głównej,
  • składanie sprawozdań z działalności kontrolnych podczas Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa,
  • występowanie z wnioskiem o absolutorium dla Rady Głównej,
  • występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa.
 • Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków.
 • Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, mogą natomiast otrzymywać zwrot uzasadnionych kasztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
 • Członkowie Głównej Komisji nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Rady Głównej.
 • Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 24

 • Sąd Koleżeński składa się z 3 członków. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może piastować innych funkcji statutowych w Towarzystwie.
 • Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 • Na miejsce ustępującego członka Sądu Koleżeńskiego członkowie Sądu dokooptowują zastępcę spośród delegatów na ostatnie Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
 • Sąd Koleżeński orzeka na wniosek Zgromadzenia Delegatów, Rady Głównej, Rad Oddziałów oraz członków Towarzystwa w sprawach:
  • pomiędzy członkami Towarzystwa w zakresie ich działalności w Towarzystwie,
  • dotyczących działania na szkodę Towarzystwa przy rażącym naruszeniu Statutu, uchwał i regulaminów Towarzystwa.
 • W orzeczeniu Sąd Koleżeński może:
  • umorzyć postępowanie,
  • udzielić upomnienia,
  • udzielić nagany,
  • wnioskować do właściwego organu o odwołanie członka z pełnionej funkcji bądź o pozbawienie go na określony czas prawa do pełnienia funkcji,
  • zawiesić w prawach członka na okres 6-12 miesięcy,
  • wykluczyć członka z Towarzystwa.
 • Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków Sądu.
 • Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa, w terminie 30 dni.
 • Szczegółowy tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin Sądu uchwalony przez Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

§ 25

Władzami oddziału Towarzystwa są:
 • walne zebranie członków oddziału,
 • Rada Oddziału,
 • Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 26

 • Walne zebranie członków oddziału zwołuje Rada Oddziału nie rzadziej niż raz w roku.
 • W walnym zebraniu członków oddziału mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi danego oddziału.
 • O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad walnego zebrania członkowie oddziału są zawiadamiani na 2 tygodnie przed zebraniem w sposób przyjęty przez dany oddział.

§ 27

 • Co pięć lat Rada Oddziału zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków oddziału.
 • Prezes oddziału lub jego zastępca ma prawo zwołać nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze w dowolnym terminie z własnej inicjatywy. Zobowiązany jest natomiast do zwołania go w ciągu czterech tygodni na pisemny wniosek Rady Głównej, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/5 członków oddziału.
 • O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków oddziału Rada Oddziału zawiadamia członków na piśmie na 2 tygodnieprzed zebraniem.

§ 28

 • Do prawomocności uchwał walnego zebrania członków oddziału konieczna jest obecność 1/2 członków oddziału. Jeżeli zebranie nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godzinę później bez względu na liczbę obecnych.
 • Uchwały podczas walnego zebrania członków oddziału zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały związane z rozwiązaniem oddziału podejmowane są większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 29

Do zakresu działania walnego zebrania delegatów oddziału należy:
 • uchwalanie programów działania oddziału,
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, udzielanie Radzie Oddziału absolutorium,
 • wybór:
  • Rady Oddziału,
  • Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  • delegata oddziału do Rady Głównej,
  • delegatów na Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
 • zatwierdzanie bilansu I uchwalanie budżetu Oddziału,
 • zatwierdzanie regulaminów opracowanych przez Radę Oddziału i Komisję Rewizyjną,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Oddziału,
 • rozstrzyganie wszystkich spraw oddziału przekraczających uprawnienia Rady Oddziału, a niepodlegających kompetencji Rady Głównej lub Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa,
 • powoływanie stałych i doraźnych sekcji i komisji oddziału oraz ich przewodniczących.

§ 30

 • Rada Oddziału składa się z 4-6 osób wybranych przez walne zebranie członków oddziału spośród członków danego oddziału.
 • Ustępujący członkowie Rady Oddziału mogą być wybrani ponownie.
 • Rada Oddziału wybiera ze swego grona prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.
 • Zebrania Rady Oddziału zwoływane są przez prezesa lub osobę przez niego upoważnioną, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 • Prezes oddziału zobowiązany jest zwołać zebranie Rady Oddziału w przeciągu 7 dni na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub przynajmniej 2 członków Rady Oddziału.
 • Do prawomocności uchwał Rady Oddziału konieczna jest obecność co najmniej 1/2 członków, uchwały Rady Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równowagi decyduje głos prezesa oddziału.
 • W zebraniach Rady Oddziału uczestniczą z głosem stanowiącym wybrani przez walne zebranie członków oddziału przewodniczący sekcji i komisji oddziału.
 • Radę Oddziału reprezentuje na zewnątrz prezes lub osoba przez niego upoważniona.
 • Uzupełnienie składu Rady Oddziału następuje drogą kooptacji do 1/3 składu.

§ 31

Do zakresu działania Rady Oddziału należy:
 • wykonywanie uchwał walnego zebrania członków oddziału,
 • kierowanie działalnością oddziału,
 • przedkładanie Radzie Głównej rocznych sprawozdań z działalności oddziału,
 • przedkładanie Radzie Głównej wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego Towarzystwa,
 • sprawy członkowskie,
 • dysponowanie funduszami oddziału,
 • przyjmowanie członków wspierających i skreślania ich z listy członków.

§ 32

 • Komisja Rewizyjna Oddziału w składzie 3 członków wybierana jest przez walne zebranie delegatów Oddziału na kadencję pięcioletnią.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami Rady Oddziału.
 • Na miejsce ustępującego członka Komisji Rewizyjnej Oddziału dokooptowywany jest nowy członek podczas najbliższego walnego zebrania członków oddziału.
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków.
 • Komisja Rewizyjna Oddziału ma w obrębie swojego oddziału uprawnienia i obowiązki określone w § 23 Statutu Towarzystwa.

www.000webhost.com