Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Oddział Cywilny i Rejestrowy w dniu 22 września 1992 r.
postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń w dziale A stowarzyszenie pod nazwą
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Sygn. akt. VII Ns Rej. St. 364/92


Statut
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich


V. Wybory Organów Towarzystwa


§ 33

  • Wybory do organów statutowych Towarzystwa odbywają się w drodze tajnego i bezpośredniego głosowania, a do wyboru niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowy ważnych głosów.
  • Liczba kandydatów do poszczególnych organów jest nieograniczona.
  • Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 5 lat.

§ 34

  • Wpisanie na listę wyborczą wymaga zgody kandydata.
  • Wybór członków władz w głosowaniu tajnym następuje przez skreślenie z listy wyborczej nazwisk kandydatów, na których wyborca nie głosuje.
  • Głos jest ważny tylko wówczas, gdy liczba kandydatów nie skreślonych nie przekracza liczby miejsc mandatowych.

www.000webhost.com