Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Oddział Cywilny i Rejestrowy w dniu 22 września 1992 r.
postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń w dziale A stowarzyszenie pod nazwą
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Sygn. akt. VII Ns Rej. St. 364/92


Statut
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich


VI. Majątek i Fundusze Towarzystwa


§ 35

 • Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 • Rada Główna i Rady Oddziałów Towarzystwa mogą prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 • Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej "osobami bliskimi".
 • Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • Zabrania się wykorzystania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
 • Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 36

Fundusze, którymi rozporządza Rada Główna, stanowią:
 • 30% wpływów ze składek członkowskich przekazywanych przez Rady Oddziału raz na pół roku,
 • zapisy, darowizny, spadki, dotacje przekazane na rzecz Towarzystwa,
 • wpływy z przedsięwzięć dochodowych prowadzonych zgodnie z § 35 ust. 2.
 • wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 37

Fundusze oddziałów Towarzystwa stanowią:
 • 70 % wpływów ze składek członkowskich.
 • zapisy, darowizny, spadki, dotacje przekazane na rzecz oddziału,
 • wpływy z przedsięwzięć dochodowych prowadzonych przez oddział zgodnie z § 35 ust.2.

www.000webhost.com